Informovaný souhlas

Tímto uděluji společnosti Coloplast Czech s.r.o., se sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 339284, IČ: 09628959 (dále je „Společnost“)  souhlas se zpracováním mých výše vyplněných osobních údajů pro účely zařazení mé osoby do klientské databáze Společnosti a výkonu jejích marketingových aktivit, včetně bezplatného zasílání časopisu a vzorků produktů. Dále tímto pro účely personalizace nabídek produktů a služeb pro mou osobu uděluji Společnosti souhlas se zpracováním i jakýchkoli dalších mých souvisejících osobních údajů, které Společnosti dobrovolně sdělím následně v návaznosti na mé zařazení do klientské databáze Společnosti i jinými prostředky (zejm. telefonicky), pokud v konkrétním případě neuvedu jinak.

Výslovně tímto prohlašuji, že můj souhlas se zpracováním osobních údajů Společnosti uděluji i ve vztahu k citlivýúdajům o mém zdravotním stavu, a to za účelem umožnění personalizace marketingových aktivit Společnosti s ohledem na mé zdravotní postižení.

Dále tímto v případě vyplnění mé e-mailové adresy uděluji Společnosti a oprávněným příjemcům mých osobních údajů dle tohoto souhlasu souhlas se zasíláním obchodních sdělení jejím prostřednictvím. 

Správcem osobních údajů dle tohoto souhlasu je Společnost, jejíž aktuální kontaktní údaje lze nalézt na www.coloplast.cz. Souhlasím s předáváním osobních údajů dle tohoto souhlasu dalším příjemcům, kterými mohou být pouze externí dodavatelé Společnosti, zejména distributoři jejích produktů, dodavatelé účetních a IT služeb apod., jejichž aktuální seznam lze nalézt na www.coloplast.cz.

Dále jsem si vědom(a), že:

– moje osobní údaje budou Společností uloženy po dobu trvání tohoto mého souhlasu s jejich zpracováním, jinak nejdéle po dobu 5 let od neposkytnutí součinnosti z mé strany (nepřevzetí zásilky od Společnosti apod.);

-mám právo kdykoli písemně odvolat tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání;

-mám právo kdykoli písemně či prostřednictvím své e-mailové adresy odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na mou e-mailovou adresu;

-mám právo požadovat od Společnosti přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na vysvětlení Společnosti týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a od 25.5.2018 dále právo na právo na omezení zpracování  a přenositelnost mých osobních údajů;

-nemám povinnost své osobní údaje Společnosti poskytnout, poskytuji je zcela dobrovolně, a pokud tak neučiním, nemohu za to být nijak sankcionován, nicméně v takovém případě mi Společnost nebude moci poskytovat shora uvedené služby;

-bližší informace týkající se zpracování mých osobních údajů Společností naleznu na www.coloplast.cz.

Výslovně prohlašuji, že jsem si vědom(a) svého práva vznést kdykoli námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 Přečetl jsem si podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů a svůj souhlas vyjadřuji zaškrtnutím tohoto políčka